Integritetspolicy | GDPR 

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Konstruktiv AB (org.nr 556069-9604), med adress Kungsgatan 37, 702 24 Örebro är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter när du ingått avtal med oss, t.ex. när du gör ett köp.

Vilka personuppgifter behandlar Konstruktiv AB?

De personuppgifter, som vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss, som vi har samlat in från dig eller en tredje part.

Personuppgifter som du har lämnat till oss: När du gör ett köp hos oss eller ställer frågor om produkter/tjänster du är intresserad av kommer du att lämna viss information om dig till oss, likaså när du registrerar dig för nyhetsutskick hos oss. Informationen du lämnar kan vara till exempel ditt namn, dina kontaktuppgifter, ekonomisk information eller ditt personnummer/organisationsnummer.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig eller en tredje part:  Om du besöker vår hemsida kan vi även komma att automatiskt samla in personuppgifter via hemsidan, till exempel information om din IP-adress.

För att fullgöra rättsliga förpliktelser:

 • Vi behandlar även dina uppgifter i den mån behandlingen är nödvändig för att följa tillämplig lagstiftning, myndighetsbeslut och eventuella andra rättsliga förpliktelser som åvilar Konstruktiv AB. Till exempel sparar vi uppgifter om ditt avtal med oss i den utsträckning det är nödvändigt för att följa gällande bokföringslag.

Dina personuppgifter behandlas i olika system som samkörs.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Konstruktiv AB.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Beroende på vilket ändamål som ligger till grund för en viss behandling av dina personuppgifter sparar Konstruktiv AB dina personuppgifter under olika lång tid. Vi sparar inte dina uppgifter längre än vad vi har rätt till enligt dataskyddslagstiftning, eu, annan relevant lagstiftning, regler och riktlinjer från olika myndigheter eller rekommendationer från branschorgan. Nedan har vi listat några exempel på hur länge vi sparar dina personuppgifter.

 • När du har köpt våra produkter eller tjänster sparar vi som utgångspunkt dina uppgifter så länge kundförhållandet består och ibland längre för att fullgöra förpliktelser i lag eller avtal.
 • För dig som registrerat ett användarkonto hos oss behandlar vi samtliga dina personuppgifter till dess att du avregistrerar ditt konto hos oss.
 • För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information som krävs enligt sådan lag om vårt avtal med dig i sju år.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Personuppgiftsbiträden

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning s.k. personuppgiftsbiträden. Konstruktiv AB använder externa leverantörer för olika ändamål t.ex. datalagring eller annan datahantering, betalningstjänster, distribution av varor eller information marknadsföring eller analyser. I dessa fall har leverantören ingen egen rätt att använda eventuella personuppgifter och Konstruktiv AB ingår avtal om personuppgiftsbehandling med leverantören.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

All insamling och behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera och fullgöra våra åtaganden gentemot dig, förbättra våra erbjudanden och tjänster och kommunicera dessa till dig samt för att tillvarata våra rättigheter och uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal.

För att kunna fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtal ingås behandlar vi följande personuppgifter för följande ändamål:

 • Vi behandlar ditt namn och dina kontaktuppgifter, information om de produkter eller tjänster du köpt eller önskat upplysning om samt betalningsinformation (t.ex. kortnummer eller faktureringsadress) i syfte att administrera vårt kundförhållande, inklusive din betalning. Vi behandlar även dessa uppgifter för att fullgöra våra skyldigheter, som följer av de avtal som du har ingått med oss och för att förse dig med den information om de produkter och tjänster som du har begärt från oss.
 • Vi behandlar uppgifter om ditt namn, ditt köp och dina kontaktuppgifter, uppgifter om ditt köp, registreringsnummer för att kunna hantera dina eventuella anspråk på ångerrätt, reklamation, krav eller garanti.
 • Vi behandlar uppgifter om ditt namn, personnummer/org-nummer för att kunna fastställa din identitet när vi ingår avtal med dig. Behandlingen av ditt personnummer är klart motiverad med hänsyn till vikten av säker identifiering i samband med ingåendet av våra avtal.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

 • Vi behandlar uppgifter om dina köp och dina kontaktuppgifter i syfte att utveckla vår affärsverksamhet och våra kunderbjudanden, utföra kundanalys, support, tester samt för statistiska ändamål och enkäter. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är för att förbättra våra erbjudanden, säkerställa kundnöjdhet och att våra system håller hög kvalité och säkerhetsnivå.

För följande ändamål behandlar vi följande personuppgifter om du har lämnat samtycke till det:

 • Om du har registrerat ett kundkonto hos oss har du lämnat ditt samtycke till att vi behandlar de uppgifter som du har lämnat till oss samt information om köphistorik i syfte att administrera ditt konto.
 • Om du registrerat dig för våra mailutskick via hemsidan har du lämnat ditt samtyckte till att vi använder oss av den informationen för att utföra utskicka av kunderbjudanden och nyheter med mera.
 • Information om köphistorik kommer att analyser om du samtyckt till det eller om vi enligt lag har rätt till det.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar de legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Vi, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar med intelligenta intrångsskydd som skyddar mot externa hot för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Fysisk tillgång till data är skyddad via diversifierade skalskydd där endast behörig personal har tillträde. Endast de personer som behöver tillgång till system där personuppgifterna lagras ges tillgång och all data är skyddat med accessregler.

Vi och våra samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall informationen behandlas utanför EU/EES görs detta endast i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum.

Kontaktinformation

Om du vill utöva dina rättigheter kan du maila till Konstruktiv AB på info@konstruktiv.se. Har du frågor omkring vår hantering av personuppgifter är du även välkommen att kontakta oss per telefon genom att ringa 019-125800.